Samverkan

Idag talar nästan alla om att vi behöver samverka mer för att stödja det demokratiska samhället samtidigt som vi måste motverka onda krafter, men samverkan sker inte av sig själv.

Samverkan är något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Arbetet kan innebära att man utbyter information eller planerar gemensamma aktiviteter. Samverkan ger också medarbetarna ökad delaktighet och inflytande och tar tillvara deras erfarenheter inför beslut.

Tillsammans med en kollega kan jag erbjuda er processtöd för att skapa en effektfull samverkan som går från ord till handling. Vi arbetar med och förstärker följande:

  • Ökar din/er förståelse av samverkan
  • Kopplar teorier som bygger på era erfarenheter utifrån olika verksamheter
  • Skapar en samsyn mellan organisationer och deltagarna i samverkansgruppen
  • Ökar förståelsen av vilka vinster samverkan bidrar till ur perspektiven – ekonomi, synergi
    samt samhälle
  • Visar på hur strukturerade möten kan öka utvecklingskraften i samverkan
  • Tar fram olika aktiva handlingar – t ex hur skapar ni en målbild, hur lägger ni upp arbetet och hur dokumenterar ni

Vi startar alltid arbetet med en behovsanalys för uppdraget där de olika samverkansorganisationerna deltar.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84